اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی / درباره ما / بیانیه راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بیانیه راهبرد مشارکت مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بیانیه راهبرد مشارکت مردم
لطفا نظرات خود را نسبت به پیش نویس بخشنامه های زیر  ارسال فرمایید برای ارسال نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

 

 
ردیف  موضوع  واحد متولی  قانون مرتبط تاریخ انتشار   تاریخ پایان اظهار نظر شرح   لینک نظر سنجی
 1 اداره کل توسعه تعاون  ماده 63 قانون بخش تعاونی کشور و تفاهم نامه مشترک ما بین دو دفتر معاونت امور تعاون و جامعه حسابداران رسمی کشور 1399/11/05 1399/11/20    لینک نظر سنجی
 2  

 مرکز آمار و اطلاعات راهبردی 

مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

   1399/11/07  1399/11/21     لینک نظر سنجی
لطفا نظرات خود را نسبت به پیش نویس دستور العمل های زیر  ارسال فرمایید برای ارسال نظر بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

 

 
ردیف  موضوع  واحد متولی  قانون مرتبط تاریخ انتشار   تاریخ پایان اظهار نظر شرح   لینک نظر سنجی
 1 دستورالعمل تدوین برنامه اجرایی سال 1400 دستورالعمل تدوین برنامه اجرایی سال 1400
مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری   1399/11/01 1399/12/01    لینک نظر سنجی
 2  " ضوابط تاسیس مبادی تشکیل پرونده اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری"  مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری    1399/11/01  1399/12/01  " ضوابط تاسیس مبادی تشکیل پرونده اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری" که وفق تبصره بند 2- 3 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب شورای عالی حفاظت تدوین شده است   لینک نظر سنجی
 3    مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری     1399/11/15   1399/11/29  دستورالعمل استفاده کاربران مردمی، از سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها لینک نظر سنجی