اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی / درباره ما / شرح وظایف اداره کل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی

شرح وظایف ادارات کل استانی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

شرح وظایف ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-         رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون کار و مقررات مربوطه.

-         راهنمایی و ارشاد کارگران در مورد چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی.

-         نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری با هماهنگی اداره کل روابط کار و جبران خدمت.

-         بررسی طرح های مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید.

-         بازرسی مستمر از کارگاهها و کارخانجات حوزه استان و برقرار کردن مبانی حفاظتی و بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات ذیربط.

-         انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون کار و مقررات بیمه بیکاری.

-         مطالعه ، تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل گوناگون حفاظت فنی و بهداشت کار و ارائه راه حل های مناسب به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار.

-         انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناخت امکانات و پتانسیل استان در زمینه ایجاد اشتغال در بخش غیردولتی و تعاونی ها و ارائه راه کارهای مناسب.

-         راهنمایی و ارائه خدمات لازم در جهت بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد هماهنگی فیمابین کاریابیهای غیردولتی و بنگاههای اقتصادی.

-         انجام امور مربوط به متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری تبصره های بودجه کل کشور مرتبط با اشتغال.

-         ارائه طرح های تیپ اشتغالزا به متقاضیان و نظارت بر اجرای آنها از طریق کارگروههای اشتغال و سرمایه گذاری استان.

-         انجام امور مربوط به اشتغال اتباع خارجی براساس مقررات و دستورالعمل های مربوط ، (صدور ، تمدید و ابطال پروانه اشتغال اتباع خارجه)

-         اجرای قوانین  و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان.

-         تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها در بخشهای صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور.

-         ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فیمابین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی یا سایر بخش های اقتصادی.

-         کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری، حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.

-         اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار نشریات مورد لزوم.

-         راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی ، مالی ، اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری از روش ها و سیستم های بهینه و همچین ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی ، اداری ، مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط به منظور اداره صحیح تعاونیها.

-         ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها.

-         صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی ها موضوع بند 4 ماده 51قانون بخش تعاونی.

-         اجرای مفاد بند17 ماده66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه.

-         انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها و همچنین توانایی ها و امکانات به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط.

-         صدور مجوز انحلال تعاونی های موضوع تبصره2 ماده54 قانون بخش تعاونی و تشکیل مجامع عمومی تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 35قانون بخش تعاونی به استثنای تعاونی های فرااستانی و اتحادیه های تعاونی سراسری.

-         اعمال وظایف و اختیارات در مورد اتاق های تعاون در حوزه استانی.

-         فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.

-         سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

-         انجام امور مربوط به تشکلات کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های ذیربط.

-         فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

-         برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایر دستگاهها.

-         تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاهها براساس اهداف و وظایف وزارتخانه.

-         مشارکت و همکاری در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری با واحدهای ستادی ذیربط.

-         تحلیل مستمر وضعیت مولفه های اجتماعی و توانبخشی در استان.

-         ارتباط با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه امور اجتماعی ، توانبخشی و پیشگیری.

-         انجام مطالعات و پژوهش های استانی در زمینه امور اجتماعی ، پیشگیری و توانبخشی.

-         مدیریت تعاملات درون بخشی در حوزه امور اجتماعی ، پیشگیری و توانبخشی.

-         ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.

-         نظارت بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان.

-         تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان.

-         رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی در سطح استان و در صورت لزوم انتقال مسائل و مشکلات و دیدگاهها و نظرات بیمه شدگان به معاونت رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

-         انجام امور حقوقی مربوط به حوزه عملکرد در حدود اختیارات با هماهنگی واحد حقوقی در ستاد وزارتخانه.

-         معرفی تعاونیهای حوزه تحت پوشش جهت اخذ تسهیلات به اداره کل استان.

-         راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی ، اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری از روش ها و سیستم های بهینه و همچنین ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی ، اداری ، مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط به منظور اداره صحیح تعاونیها.

-         ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها.

-         صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی ها موضوع بند4 ماده51 قانون بخش تعاونی.

-         اجرای مفاد بند17 ماده66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی استان.

-         فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.

-         نظارت و بررسی عملکرد مالی تعاونیهای شهرستان و پیشنهاد انجام حسابرسی موردی و سیستماتیک به اداره کل استان و تهیه عملکرد آن.

-         سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاون عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

-         تهیه گزارشات و آمارهای دوره ای از وضعت تعاونی ها و ارسال به استان.

-         انجام امور مربوط به تشکلات کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های ذیربط.

-         فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

-         نظارت و نگهداری مجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستاد ذیربط و سایر دستگاهها.

-         تهیه ، تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاهها براساس اهداف و وظایف وزارتخانه.

شرح وظایف مدیریتها و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-         راهنمایی و ارشاد کارگران در مورد چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی.

-         نظارت در اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری با هماهنگی اداره کل روابط کار و جبران خدمت.

-         بررسی طرح های مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید.

-         بازرسی مستمر از کارگاهها و کارخانجات حوزه تحت پوشش و برقرار کردن مبانی حفاظتی و بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات ذیربط.

-         انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون کار و مقررات بیمه بیکاری.

-         انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناخت امکانات و پتانسیل شهرستان در زمینه ایجاد اشتغال در بخش غیردولتی و تعاونی ها و ارائه راه کارهای مناسب.

-         راهنمایی و ارائه خدمات لازم در جهت بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد هماهنگی فیمابین کاریابیهای غیردولتی و بنگاههای اقتصادی.

-         انجام امور مربوط به متقاضیان استفاده از تسهیلات اعتباری تبصره های بودجه کل کشور مرتبط با اشتغال و هماهنگی با واحدهای ذیربط.

-         ارائه طرح های تیپ اشتغالزا به متقاضیان و نظارت بر اجرای آنها از طریق کارگروههای اشتغال و سرمایه گذاری استان ها.

-         اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در حوزه تحت پوشش.

-         تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها در بخشهای صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور.

-         ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فیمابین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی با سایر بخش های اقتصادی.

-         کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.

-         اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی.

-         ارتباط با اداره بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه امور اجتماعی توانبخشی و پیشگیری.

-         تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان

-         همکاری یا مراکز آموزشی فنی و حرفه ای در شناسایی نیاز بازار کار به مشاغل و نیازسنجی آموزشی های فنی و حرفه ای.

-         ارسال گزارشات لازم در خصوص اقدامات و فعالیت های اداره به اداره کل متبوع.

شرح وظایف نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-         راهنمایی و ارشاد کارگران در مورد چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی.

-         بازرسی مستمر از کارگاهها و کارخانجات حوزه تحت پوشش و برقرار کردن مبانی حفاظتی و بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات ذیربط.

-         انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون کار و مقررات بیمه بیکاری.

-         انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناخت امکانات و پتانسیل شهرستان در زمینه ایجاد اشتغال در بخش غیردولتی و تعاونی ها و ارائه راه کارهای مناسب.

-         راهنمایی و ارائه خدمات لازم در جهت بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد هماهنگی فیمابین کاریابیهای غیردولتی و بنگاههای اقتصادی.

-         اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در حوزه تحت پوشش.

-         تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها در بخشهای صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور.

-         راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی ، مالی اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری از روش ها و سیستم های بهینه و همچنین ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی ، اداری ، مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط به منظور اداره صحیح تعاونیها.

-         انجام امور مربوط به تشکلات کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های ذیربط.

-         همکاری با مراکز آموزشی فنی و حرفه ای در شناسایی نیاز بازار کار به مشاغل و نیازسنجی آموزشی های فنی و حرفه ای.

-         تعامل و همکاری لازم با فرمانداریها و بخشداریها در پیشبرد وظایف و امور.