ردیف   عنوان خدمت  شناسنامه خدمت   جزئیات و فلوچارت خدمت   سامانه اینترنتی   اطلاع رسانی الکترونیک   ارسال نظر 
 1  احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها) (19091030000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
 2   معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات (19091031000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
 3  تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور (19051032000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  4  ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه (19011033000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  5  صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی (10011034000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  6  صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی (13011035000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  7  ثبت و نظارت بر تعاونی (13071036000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  8  ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی (13011037000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت -
اطلاع رسانی ارسال نظر
  9   رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری (19071038000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت -
اطلاع رسانی ارسال نظر
  10  صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  11   صدور مجوز کاریابی (13011040000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  12   صدور مجوز کاریابی-داخلی (13011040100) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  13   صدور مجوز کاریابی-خارجی (13011040101) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
 14   برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  15   ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (13011042000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  16   بازرسی کار (13011043000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت - اطلاع رسانی ارسال نظر