بازرسی کار

راهنمای ارائه خدمت:
مراجعه متقاضی حادثه دیده به مرجع قضایی جهت ارائه شکایت سپس ارائه نامه مرجع قضادی به اداره بازرسی کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مربوطه توسط متقاضی.
پس از ثبت در دبیرخانه حادثه مذکور، جهت بررسی به بازرس کار مربوطه ارجاع می‌گردد.
 
مدارک مورد نیاز:
نامه مرجع قضائی، نامه پزشکی قانونی