نظرسنجی بازرسی کار

نظرسنجی بازرسی کارنتایج نظرسنجی :
عالی
( 71.4% )
خوب
( 14.3% )
خوب
( 14.3% )
ضعیف
( 0% )