نظرسنجی گواهینامه شغلی

نظرسنجی گواهینامه شغلینتایج نظرسنجی :
عالی
( 28.6% )
خوب
( 57.1% )
متوسط
( 14.3% )
ضعیف
( 0% )