نظرسنجی مجوز کاریابی

نظرسنجی مجوز کاریابینتایج نظرسنجی :
عالی
( 25% )
خوب
( 37.5% )
متوسط
( 12.5% )
ضعیف
( 25% )