نظرسنجی کاریابی خارجی

نظرسنجی کاریابی خارجینتایج نظرسنجی :
عالی
( 16.7% )
خوب
( 50% )
متوسط
( 16.7% )
ضعیف
( 16.7% )