نظرسنجی خدمات ارائه شده در ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان

نظرسنجی خدمات ارائه شده در ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایراننتایج نظرسنجی :
عالی
( 33.3% )
خوب
( 33.3% )
متوسط
( 22.2% )
ضعیف
( 11.1% )