نظرسنجی شکایات کارگری

نظرسنجی شکایات کارگرینتایج نظرسنجی :
عالی
( 15.4% )
خوب
( 23.1% )
متوسط
( 38.5% )
ضعیف
( 23.1% )