تشکل های کارگری، کارفرمایی

تشکل های کارگری، کارفرمایینتایج نظرسنجی :
عالی
( 25% )
خوب
( 37.5% )
متوسط
( 37.5% )
ضعیف
( 0% )