راهنمای صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

صدور روادید ورود با حق کار :

 

1 - درخواست کتبی کارفرما، مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با مهر و امضای مجاز .
2 - تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما با مُهر و امضای مجاز .
3 - تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی  با مُهر و امضای مجاز .
4 – تکمیل 2 نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی با مُهر و امضای مجاز .
5 - تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن (شرکت هایی که دارای سابقه قبلی در این اداره کل می باشند ضمیمه نمودن تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی الزامی است )
6 – تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری های کشور و   همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رویت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می باشند.
7 – تکمیل فرم تعهد کارفرما با مهر و امضای مجاز.

8 - تصویرگذرنامه ودرصورت حضور تبعه درایران اصل گذرنامه الزامی است.