راهنمای رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری

مراجعه به سامانه جامع روابط کار به آدرس:

 

prkar.mcls.gov.ir

و ثبت دادخواست از طریق دفاتر پیشخوان،کافی نت یا اینترنت شخصی