صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

آدرس سامانه: http://shgovahi.mcls.gov.ir

توجه:
1 ) کلیه ایرانیان شاغل در خارج از کشور که به صورت مستقل و یا از طریق دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی به خارج از کشور عزیمت نموده اند ، می توانند از بخش " ثبت نام فردی " به سامانه وارد و نسبت به ثبت اطلاعات اقدام و گواهینامه شغلی دریافت نمایند .
• متقاضیان فردی به استثناء ایرانیان شاغل در کشورهای استرالیا ، کانادا ، ترکیه و عمان می بایست قبل از بارگذاری مدارک و مستندات اشتغال در خارج از کشور در سامانه ، به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اشتغال ، جهت به تایید رساندن مدارک اشتغال خویش مراجعه نمایند.
• * ایرانیان شاغل در کشورهای استرالیا ، کانادا ، ترکیه و عمان بعد از ثبت اطلاعات پایه و افراد تحت تکفل در سامانه ، می بایست به دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی مستقر در کشور مقیم مراجعه و پس از ارایه مدارک و مستندات اشتغال خود ، گواهینامه شغلی را پس از صدور ، از دفتر مذکور دریافت نمایند ..

2 ) اطلاعات آن دسته از کارکنان شرکت های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که در خارج از کشور اشتغال دارند ، توسط مقام مسئول در هر شرکت و از بخش " ثبت نام شرکتی " در سامانه ثبت می گردد .

 شایان ذکر است تمامی مراحل از طریق سامانه فوق قابل انجام می باشد و نیازی به مراجعه حضوری نیست.