برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

1-دستورالعمل مسابقات به پیوست نامه به متقاضیان از طریق فکس ارسال می گردد.

2-برگزاری مسابقات انتخابی بین ورزشکاران معرفی شده 
3-انتخاب ورزشکاران واجد شرایط و اطلاع به واحد تولیدی جهت ارائه مدارک به کارشناس ورزش حوزه امور اجتماعی شامل(یک قطعه عکس، شناسنامه، کارت ملی، صفحه اول دفترچه بیمه)
4-ثبت نام ورزشکاران از طریق سامانه ورزش کارگری
5-تماس با سرپرست ورزشکاران جهت دریافت کارت شرکت در مسابقات جهت اعزام