تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات (19091031000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی (19011033000)

ارائه پروانه های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000)

ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000)

صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)

حمایت از توسعه تعاونی ها

ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)

نظارت بر تعاونی ها (13071847000)

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

ارائه خدمات ورزشی کارگران (17011041000)

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون (13071848000)

بازرسی کار (13011043000)

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

آموزش و توانمند سازی جامعه تعاون، کار و تولید (18051849000)

حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار (13011850000)

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

معاونت

سامانه
1

تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی  (19091030000)

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی 

رفاه

https://samanehrefah.mcls.gov.ir


1

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌

رفاه

https://yaraneh10.mcls.gov.ir


1

تایید صلاحیت متقاضیان  برقراری کمک معیشت

رفاه

https://hemayat.mcls.gov.ir


2

تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات (19091031000)

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی

اشتغال

http://karvarzi.mcls.gov.ir


3

 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

اشتغال

https://kara.mcls.gov.ir


4

برقراری مقرری بیمه بیکاری  (19051032000)

 

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


5

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

 

کار

https://sakht.mcls.gov.ir/


6

پاسخگویی به استعلامات بیمه حمایتی   (19011033000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای

رفاه7

شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی

رفاه8

ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی  (10011034000)

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی 

اشتغال9

ابطال پروانه کار اتباع خارجی 

اشتغال10

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

اشتغال11

ابطال روادید کار اتباع خارجی 

اشتغال12

صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی

اشتغال13

ابطال کارت کار اتباع خارجی 

اشتغال14

ارایه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی  (13011035000)

صدور یا تمدیدگواهینامه  صلاحیت شرکتهای خدماتی

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


15

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکارانساختمانی و خدمات عمومی

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


16

صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

اشتغال

https://moka.mcls.gov.ir/


17

ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

اشتغال

https://moka.mcls.gov.ir/


18

صدور مجوز صلاحیت و تایید مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


19

صدور مجوز دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


20

ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

اشتغال

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/HomePage.aspx


21

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

اشتغال

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/HomePage.aspx


22

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

اشتغال

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/HomePage.aspx


23

ابطال مجوز کاریابی های خارجی

اشتغال

https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir/HomePage.aspx


24

ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


25

ساماندهی مشاغل خانگی

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

اشتغال

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/


26

ابطال مجوز مشاغل خانگی

اشتغال

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/


27

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

اشتغال

https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir/


28

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی و خوشه ها

اشتغال

https://inhb.ir/


29

صدورگواهینامهشغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)

 

اشتغال

https://shgovahi.mcls.gov.ir/Forms/frmMain.aspx


30

حمایت از توسعه تعاونی ها

ارائه مشاوره به تعاونی ها

تعاون

https://taavoni.mcls.gov.ir


31

حمایت مالی از تعاونی ها

تعاون

https://taavoni.mcls.gov.ir


32

ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)

صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی و اتحادیه ها

تعاون

https://taavoni.mcls.gov.ir


33

ابطال مجوز تشکیل تعاونی و اتحادیه ها

تعاون

https://taavoni.mcls.gov.ir


34

نظارت بر تعاونی ها

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها

تعاون

https://taavoni.mcls.gov.ir


35

نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها

تعاون

https://taavoni.mcls.gov.ir


36

رسیدگی  و صدور احکام (رای) مربوط به شکایات کارگری   (19071038000)

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


37

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


38

ارایه خدمات اماکن رفاهی، بهداشتی و ورزشی  کارگران (17011041000)

 ارائه خدمات در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

فرهنگی

http://www.labour-sport.ir/


39

نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری

فرهنگی

https://khbehdasht.mcls.gov.ir/


40

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

فرهنگی

https://ghorani.mcls.gov.ir/


41

معرفی برترین های حوزه کار و تعاون

تعاون

https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir/


42

برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید

تعاون

http://vtcc.mcls.gov.ir/


43

ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

تعاون

https://coop.mcls.gov.ir/


44

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

تعاون

https://taavoni.mcls.gov.ir


45

بازرسیکار  (13011043000)

بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


46

بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح  

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


47

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی   (13011037000)

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


48

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

کار

https://prkar.mcls.gov.ir


49

تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری

 

کار

https://prkar.mcls.gov.ir