فلو چارت فرآیند بررسی حوادث ناشی از کار   

 

مراجعه به دادسرای محل وقوع حادثه جهت طرح شکایت و اخذ دستور دادستان

 

 

 

 

 

مراجعه به کلانتری ارجاع شده از سوی دادستان و اخذ دونامه مجزا، یکی برای پزشکی قانونی

 و دیگری برای اداره کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی استان

 

 

 

 

 

 

 

مراجعه به پزشکی قانونی

 

مراجعه به اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی، واحد بازرسی و تکمیل فرم حادثه

 

 

 

 

 

ارجاع به کارشناس جهت بازدید و معاینه محل وتکمیل گزارش کارشناسی

 

 

 

 

ارسال پاسخ و نتیجه گزارش کارشناسی به کلانتری