نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارئه خدمت
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظم،ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
دریافت یک باره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
ارائه اطلاعات تکراری(کپی شناسنامه،کارت ملی،ارائه چند باره اطلاعات)به واحدهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت
احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
جنسیت

سنتحصیلاتوضعیت شغلی