صفحه نخست » صفحه نخست » اسامی مشاوران ایمنی

اسامی مشاوران ایمنی

مشاوران مجاز حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار در زمینه ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار در استان مرکزی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

تلفن تماس

همراه

1

علیرضا پوینده

08612266662

09181613224

2

ناصر جابری

08613682625

09188630079

3

کوروش جمالی گیوی

02552230184

09123552501

4

احمد حکی کزازی

08614026126

09181623765

5

احمدرضا ذوالفقاری

-

09183683150

6

مهدی سخاوتی

08612232033

09183633431

7

حمید شریف نیا

02552344445

09121551837

8

محسن کرد

02554261195

09128551808

9

اصغر کزازی پری

08612785343

09183637063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

مشاوران مجاز حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار در زمینه ایمنی برق در استان مرکزی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

همراه

1

محمد کاظم اسحقی

02552214361

09122567843

2

کوروش جمالی گیوی

02552230184

09123552501

3

علیرضا پوینده

08612266662

09181613224

4

رامین زارع

08612214154

09183618297

5

زهره صفوی

02552214588

09127563207

6

لیلا علی بخشی

02552222983

09355289730

7

محمود فریدونی

08612239705

09188620169

8

علیرضا کاملی

02565224952

09126550815

9

محسن کرد

02554261195

09128551808

10

احمدرضا مختاری

08612232875

09121898513

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوران مجاز حفاظت فنی و خدمات ایمنی کاردر استان مرکزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

همراه

عناوین تخصصی مشاوره

1

محمد کاظم اسحقی

02552214361

09122567843

ایمنی برق

2

محمد اکبرپور

08612768429

09188631325

طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق

3

مهراب بوجاری

08613138103

09127515855

آموزش ایمنی عمومی

4

علیرضا پوینده

08612266662

09181613224

ارائه راه حل ها و سیستم های ایمنی در محیط کار،ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار،ایمنی برق،آموزش ایمنی عمومی

5

ناصر جابری

08613682625

09188630079

ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

6

کوروش جمالی گیوی

02552230184

09123552501

ارائه راه حل ها و سیستم های ایمنی در محیط کار،ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار،ایمنی برق،ایمنی ساختمان،آموزش ایمنی عمومی

7

حمیدرضا چراغی

08624624764

09188481130

ایمنی ساختمان،آموزش ایمنی عمومی

8

احمد حکی کزازی

08614026126

09181623765

ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

9

اسماعیل خیرآبادی

08612244013

09183632752

طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق

10

احمدرضا ذوالفقاری

-

09183683150

ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

11

مریم رجبی

08613258365

09183642586

بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی

12

رامین زارع

08612214154

09183618297

بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی، بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آورشیمیایی،ایمنی برق،ایمنی ساختمان،آموزش ایمنی عمومی

13

مجید شاکری

08614222074

09183619515

آموزش ایمنی عمومی

14

مهدی سخاوتی

08612232033

09183633431

ارائه راه حل ها و سیستم های ایمنی در محیط کار، ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار ،  طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق،آموزش ایمنی عمومی

15

حمید شریف نیا

02552344445

09121551837

ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

16

زهره صفوی

02552214588

09127563207

ایمنی برق

17

لیلا علی بخشی

02552222983

09355289730

ایمنی برق،آموزش ایمنی عمومی

18

مهران علی نژاد

02552225542

09125249102

آموزش ایمنی عمومی

19

آیت اله عیدی

08612220951

09183612959

ارائه راه حل ها و سیستم های ایمنی در محیط کار

20

غلامحسین فراهانی

08614025043

09183612870

آموزش ایمنی عمومی

21

مجید فرجی

08613674899

09183601596

بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی، بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آورشیمیایی، ارائه راه حل ها و سیستم های ایمنی در محیط کار،ایمنی ساختمان،تست و شارژ کپسول های آتش نشانی،آموزش ایمنی عمومی

22

امین فرد منش

08614774219

09183680109

آموزش ایمنی عمومی

23

محمود فریدونی

08612239705

09188620169

ایمنی برق،،  طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق

24

عباس کاظمی

08613138880

09188636722

ارائه راه حل ها و سیستم های ایمنی در محیط کار، آموزش ایمنی عمومی،ایمنی ساختمان

25

علیرضا کاملی

02565224952

09126550815

ایمنی برق

26

محسن کرد

02554261195

09128551808

ارائه راه حل ها و سیستم های ایمنی در محیط کار، ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار،ایمنی برق

27

رضا کریمی کیا

08612241550

09123069354

بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی، بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آورشیمیایی، طراحی و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق                                 ،ایمنی ساختمان،آموزش ایمنی عمومی

28

اصغر کزازی پری

08612785343

09183637063

ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

29

داود گلخندان

08652340621

09188663216

ایمنی ساختمان

30

احمدرضا مختاری

08612232875

09121898513

بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی، بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آورشیمیایی، ارائه راه حل ها و سیستم های ایمنی در محیط کار،ایمنی برق،ایمنی ساختمان،آموزش ایمنی عمومی

31

رکسانا میرقائد

08613120328

09183481983

بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آورشیمیایی،آموزش ایمنی عمومی