تماس با اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان مرکزی

اداره کل

آدرس : اراک - هپکو ، فاز یک شهرک شهید بهشتی ، روبروی هتل پیام - کدپستی 3135- 5- 38189

تلفن گویا:   3124444

تلفن :33132525، 33132097-086 دورنگار : 33134200 ، 33132512-086

آدرس وب سایت اداره کل : www.markazi.mcls.gov. ir

 

تماس با ادارات تعاون شهرستانها

َشهرستان               کد                                     تلفن اداره                             دورنگار                  نام رئیس / سرپرست            

اراک

0861  2-3120700 3135251 آقای رضا شمشیریان  
محلات 0866322 7973 1111 آقای  علی حسن زاده  
شازند 0862422 4634 2313 آقای محسن ترابی  
ساوه و زرندیه 0255 2220277 2227455 آقای  محمد حقیقی  
دلیجان 0866422 6755 8995 آقای  اسماعیل عسگری  
خمین 0865 2333030 2333030 آقای  داود کاوئی  
تفرش و آشتیان 0862622 9550 3808 آقای  احمد محبعلی  
کمیجان  0862545 4948  4948 آقای  داود کاوئی