مشخصات کاریابی های غیر دولتی فعال دارای مجوز فعالیت از وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی،در استان مرکزی

مراجعه کننده محترم

در صورتی که فارغ التحصیل دانشگاهی می باشید به سامانه کارورزی مراجعه نمایید 

در صورتی که جویای کار می باشید به نزدیک ترین کاریابی مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایید