هیات رئیسه ورزش کارگری استان مرکزی

مجید اسدی

رئیس هیات ورزش کارگری

شماره تلفن:33121480

حسن سبحانی

عضو هیات رئیسه

محمد رجائیان

عضو هیات رئیسه

سعید شکیب نیا

عضو هیات رئیسه

مهدی نیک عهد

عضو هیات رئیسه

محمد غزل عاشقی

عضو هیات رئیسه

حسن سمیعی

دبیر

 

مژگان رضائی

نایب رئیس

دادگر احمدی معین

خزانه دار

عزت اله صوفی

مسئول روابط عمومی

شماره تلفن:34032218

 امیر سلیمانی

مسئول برنامه ریزی

شماره تلفن:33121480