هیات های استانی


رئیس هیات ورزش کارگری شهرستان شازند

هیبت اله عباسیان

 

رئیس هیات ورزش کارگری شهرستان فراهان

 امیر فراهانی

 

رئیس هیات ورزش کارگری شهرستان خمین

علیرضا رضائی

شماره تلفن:09183667509

رئیس هیات ورزش کارگری شهرستان ساوه

محمود امانی

شماره تلفن:08642342173


 

رئیس هیات ورزش کارگری شهرستان دلیجان

قاسم علی احمدی