جلسه اجرای برنامه های بند پنجم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

جلسه پیگیری بند پنجم از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان « سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء  آموزش ، مهارت ، خلاقیت ، کارآفرینی و تجربه » برای اجرای برنامه «افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی» و با شرح اقدام «بررسی و مطالعه در زمینه تعمیم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل» ،  در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با حضور اعضای کمیته کاری بند پنجم برگزار شد.

     قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مواد 48 ، 49 و 50 به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل پرداخته است .

    این مواد و تبصره های آنها سعی درایجاد عدالت مزدی و تکریم مقام کارگر دارد . یکی از شرایطی است که می تواند افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی را به دنبال داشته باشد.

اجرای قوانین مرتبط با طبقه بندی مشاغل ، همراه با آئین نامه های آن می تواند قدم مثمرثمری در این راه باشد. در ظاهر امر ، کارفرما با دغدغه هزینه بر بودن این موضوع مواجه است ؛ در صورتی که طرح طبقه بندی مشاغل اصولاً با افزایش هزینه ها مطابقتی ندارد و صرفاً شأن کارگر و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی و حفظ دستآوردهای کارفرما را منظور دارد.

   در این جلسه به ترویج فرهنگ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تأکید شد و مقرر شد با اطلاع رسانی کافی و کامل کارفرما متقاعد شود که اجرای چنین طرحی ، مزایای فراوانی برای خود و مجموعه اش فراهم خواهد کرد ؛ ضمن اینکه باعث افزایش انگیزه کارکنان بنگاه اقتصادی خواهد شد. بخشی از مشکلاتی که اکنون فی مابین کارگر و کارفرما وجود دارد ، ناشی از عدم اطلاع به پتانسیلهای قانونی و بهره مندی هایی که هر دو سو می توانند از اجرای این قوانین داشته باشند ؛ می باشد.


انتشارات موجود در موسسه کار و تامین اجتماعیانتشارات موجود در موسسه کار و تامین اجتماعی

فرم خام طرح پیشنهادی پژوهشیفرم خام Proposal پژوهشی(doc)

فرم خام طرح پیشنهادی پژوهشیفرم خام Proposal پژوهشی(pdf)

اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی سال 1395اولویت های پژوهشی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی سال 1395