شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی در استان مرکزی

با توجه به اهمیت تقویت تعاملات درون استانی و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سطح هر یک از استانهای کشور "شورای هماهنگی تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان"  که از این پس به اختصار "شورای هماهنگی استان" نامیده می شود با رعایت دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.

 

الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان :

1-  ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان

2-  ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

3 - ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه

4 - بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای مشترک دستگا ه های اجرایی درجهت تحقق اهداف وزارتخانه

 

ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

1-  بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا درجهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان

2-  تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا درجهت اجرای مصوبات شورا

3-  ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان

4 - پیگیری، نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا

5- تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه درجلسات شورا

 

ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

1- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان )رئیس شورا(

2- مدیرکل تأمین اجتماعی استان

3- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

4- مدیرکل بهزیستی استان

5- مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

6- مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان

7-مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان

8- مدیر صندوق کارآفرینی استان

9- مدیر صندوق بازنشستگی استان

 10- مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان

تعاون کار مرکزی

بهزاد سام دلیری

مدیر کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی

بانک توسعه تعاون

علی وفایی 

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان مرکزی

ارم بانک رفاه 
  فرشاد صید احمدی

مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان مرکزی

آرم تامین اجتماعی   علیرضا حسینی

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی

 آرم بهزیستی دکتر زهرا امینی

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی

 

منصور جلیلوند 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی

 
دکتر سهرابی
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی

 صندوق کارآفرینی امید محمد امامی

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی

صندوق بیمه محمد صادق زهدی

 مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان مرکزی

 جلالی

مدیر صندوق بازنشستگی استان مرکزی

تعاون کار مرکزی

مژگان طاهری

دبیر شورای هماهنگی مدیران

 

شماره جلسه
 تاریخ مکان برگزاری
 گزارش جلسه
 1  99/01/20 اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی
 2  99/02/04    اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی
 3  99/03/31  مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و کشاورزان استان
 4  99/04/08 نماینده محترم مردم شهرستان محلات ودلیجان در مجلس شورای اسلامی
 5  99/05/09 اداره کل فنی وحرفه ای استان
6
 99/06/27  مدیریت درمان تامین اجتماعی
 7  99/07/30  بانک رفاه کارگران در شهرستان ساوه
 8  99/08/27  اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی
       
برنامه زمانبندی تشکیل جلسات شورای هماهنگی در سال 99
ردیف  شماره جلسه
 تاریخ جلسه
 1  اول  99/01/20
 2  دوم  99/02/04
 3  سوم  99/03/31
 4  چهارم  99/04/08
 5  پنجم  99/05/09
6
 ششم  99/06/27
 7  هفتم  99/07/30
 8  هشتم  99/08/28
 9  نهم  99/09/30
10
 دهم  99/10/24
 11  یازدهم  99/11/20
 12  دوازدهم  99/12/17
جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی با حضور حجت‌الاسلام سبزی نماینده محترم مردم شریف ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی شورای هماهنگی جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی با حضور سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی