صفحه نخست » ارسال شکایت یا درخواست مردمی

فرم شکایت یا درخواست مردمی

ارباب رجوع محترم در صورت عدم تمایل ارسال شکایت یا درخواست خود به صورت الکترونیکی می توانید فرم زیر را تکمیل و  به این اداره کل ارسال فرمایید.

شکایت2 فرم شکایت و درخواست مردمی
                         
فرم شکایت یا درخواست مردمی فرم شکایت یا درخواست مردمی