فرم شکایت یا درخواست مردمی

ارباب رجوع محترم در صورت عدم تمایل ارسال شکایت یا درخواست خود به صورت الکترونیکی می توانید فرم زیر را تکمیل و  به این اداره کل ارسال فرمایید.

شکایت2 فرم شکایت و درخواست مردمی
                         
فرم شکایت یا درخواست مردمی فرم شکایت یا درخواست مردمی