جمع آوری الکترونیکی و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات استانی دستگاه

 
به دلیل اینکه قوانین و مقررات این اداره کل به صورت مصوب از وزاتخانه دریافت می‌شود این آیتم به تحلیل پیشنویس های سیاسی و مقرارت استانی تغییر یافته و جایگزین می شود.
به نظر شما طرح مهارت آموزی تا چه میزان در محیط کسب و کار واقعی موفقیت آمیز بوده است

نتایج نظرسنجی :
خوب
( 0% )
ضعیف
( 100% )
میزان رضایت شما از اساتید برگزارکننده دوره ها چه میزان است ؟


نتایج نظرسنجی :
خوب
( 0% )
متوسط
( 100% )
ضعیف
( 0% )