به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها) (19091030000) چگونه است؟

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها) (19091030000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 53.3% )
خوب
( 40% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 6.7% )